Ten westen van Breskens wordt aan de Westerschelde in het kader van het project ‘Waterdunen’ een nieuw getij- en duinlandschap ontwikkeld binnen bestaande polders. Zo wordt in één beweging bijgedragen aan versterking van de kustverdediging, recreatie, toerisme, en ecologie van het gebied.

Schaal

  • 350ha

Producten

  • Plan in Hoofdlijnen
  • Inrichtingsplan
  • Uitwerking planonderdelen

Periode

  • 2009-2010/2012-2013 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Provincie Zeeland/Stuurgroep Waterdunen
Cruciaal in het ontwerpen van het plan is (naast de integratie van de belangen van de diverse partijen) het vormgeven van een samenhangende landschap dat aansluit op het omliggende landschap én uniek is als kustpark. Voor Waterdunen betekent dit het vormgeven van de verhouding tussen zee en land, zout en zoet, natuur en recreatie, en oud en nieuw. Historische elementen worden omgeven door een nieuw milieu van zand, slib, getij en zout. De grootschalige slikken en schorren trekken vele vogels en vormen een attractie voor natuur- en landschapsliefhebbers. Nieuwe hoge ‘schansen’ bieden plaats aan intensievere vormen van recreatie.

Het nieuw duinlandschap zorgt voor versterking van de kustverdediging en is tegelijkertijd de drager voor een groot vakantiepark. De bovengrond is zand uit de Westerschelde. De ondergrond bestaat uit klei die in de aansluitende polders wordt afgegraven voor het maken van een grootschalig getijdenbekken. Dit bekken is zodanig gedimensioneerd en vormgegeven dat duurzaam een uniek milieu voor natuur en natuurbeleving wordt gerealiseerd. Techniek, ecologie en landschapsarchitectuur komen samen in het ontwerp.

Via een zorgvuldige ontsluiting en een divers padennet is het gebied toegankelijk gemaakt voor gebruikers en bezoekers. Bijzondere elementen als bruggen, verholen paden en uitzichtplatforms zorgen voor een verantwoorde omgang met de natuur en bieden een attractieve vorm van natuurbeleving.

Jeroen de Jong heeft als hoofdontwerper voor Waterdunen het plan in hoofdlijnen, het inrichtingsplan en ontwerpen voor planonderdelen opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met de projectgroep Waterdunen en met ecologen, landschapsarchitecten, waterstroomkundigen, kostendeskundigen, en waterbouwkundigen.
Beelden zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?