De bestaande waterkering te Neer (gemeente Leudal) zijn te laag en onvoldoende stabiel: verhoging en versterking zijn nodig. Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur heeft ontwerp-voorstellen gemaakt voor de mitigatie rond de te verbeteren waterkering. Voor de complexe situatie rond de waterkering te Hanssum is tevens een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld, ter ondersteuning van de integrale afweging.

Schaal

  • 1,5 km waterkering

Producten

  • Ruimtelijk kwaliteitskader
  • locatie-voorstellen

Periode

  • 2016-2017

Opdrachtgever

  • Waterschap Limburg
De waterkering ligt in Hanssum tegen de dorpsrand aan en vormt de grens met de Maasweerd. Beleidsinzet is om Hanssum tot ‘poort aan de Maas’ te maken, met adequate voorzieningen en een passende inrichting. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader schets de (ruimtelijke en juridisch-planologische) kenmerken en waarden van Hanssum, en geeft richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit op basis van een visie op dekenmerken en de ingreep.

De kering wordt daarin gezien als ‘lasnaad’ tussen dorp en weerd. Belangrijk aspect is de vereniging van het totaalbeeld van Hanssum met de individuele beelden en wensen van particulieren wonend en werkend rond de kering. In gesprekken met lokale eigenaren zijn de wensen geïnventariseerd en is bezien welke inpassingsmaatregelen opportuun zijn.

Wilt u meer weten?